Tietosuojaseloste

Osakaskunnan nimi: Haukiputaan jakokunnan yhteinen alue osakaskunta

Osoite: Haukiputaan jakokunta c/o Kari Kaleva Ropposentie 2 90850 Martinniemi

 

Toimimme rekisterinpitäjänä niille henkilötiedoille, joita keräämme osakkaistamme, kalastuslupa- tai muista asiakkaistamme taikka muista sellaisista rekisteröidyistä, joilla on toimintaamme muu asiallinen yhteys. Rekisterinpitäjänä olemme vastuussa näistä meille annetuista henkilötiedoista ja niiden käsittelystä. Keräämme henkilötietojasi vain niissä määrin, kuin tarvitsemme niitä toteuttaaksemme osakkaidemme ja asiakkaidemme oikeuksia tai hoitaaksemme asiakas- tai muuta sopimussuhdetta. Tässä tietosuojakäytännössä on käsitelty niitä periaatteita, joita noudatamme henkilötietoja käsitellessämme.

 

1. Yhteyshenkilö henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa

Yhteyshenkilön nimi: Kari Kaleva

Osoite: Ropposentie 2 90850 Martinniemi Sähköpostiosoite ja/tai puhelinnumero: karikaleva1@gmail.com p. 044 2012533

 

2. Henkilötietojen käyttötarkoitukset

2.1. Osakasrekisteri

Henkilötietoja käsitellään rekisteröidyn suostumuksen perusteella tai osakaskunnan yhteisaluelakiin perustuvan velvollisuuden toteuttamiseksi.

 • Kokouskutsujen ja muiden osakkaan tiedonsaantiin liittyvien tiedoksiantojen lähettäminen
 • Sähköinen viestintä
 • Analysointi ja tilastointi
 • Osakaskuntatoiminnan toteuttaminen sekä kehittäminen
 • Kalastuksen valvonnan ja sunnittelun toteuttaminen

2.2. Kalastuslupa- ja kalastukseen liittyvä vuokrapaikkarekisteri

Henkilötietoja käsitellään rekisteröidyn suostumuksen perusteella tai rekisteröidyn ja rekisterinpitäjän väliseen sopimus- tai asiakassuhteeseen perustuen.

 • Kohdennettu sähköinen suoramarkkinointi
 • Asiakassuhteen hoitaminen ja kehittäminen
 • Analysointi ja tilastointi
 • Kalastuksenvalvonnan suunnittelu ja toteuttaminen
 • vuokrapaikkojen kartta-aineiston ylläpito
 • sähköinen viestintä
 • tiedoksiantojen lähettäminen

2.3. Maa- ja vesialueiden vuokrapaikkarekisteri

Henkilötietoja käsitellään rekisteröidyn suostumuksen perusteella tai rekisteröidyn ja rekisterinpitäjän väliseen sopimus- tai asiakassuhteeseen perustuen.

 • Kokouskutsujen ja muiden osakkaan tiedonsaantiin liittyvien tiedoksiantojen lähettäminen
 • Sähköinen viestintä
 • Analysointi ja tilastointi
 • Asiakassuhteen hoitaminen ja kehittäminen
 • Vuokrapaikkojen kartta-aineiston ylläpito

 

3. Käsiteltävät henkilötietojen ryhmät

3.1. Osakasrekisteri

Käsittelemme rekisteröidystä seuraavia käyttötarkoituksen kannalta tarpeellisia henkilötietoja tai henkilötietojen ryhmiä:

 • yhteystiedot, kuten nimi, osoite, puhelinnumerot, sähköpostiosoitteet ja tilatunnukset
 • rekisteröitymistiedot, kuten käyttäjätunnus, nimimerkki, salasana ja muu mahdollinen yksilöivä tunnus,
 • mahdolliset luvat ja suostumukset
 • osingon maksuun ja tarvittaessa palkan- ja palkkionmaksuun liittyvät tarvittavat yksilöivät tiedot kuten henkilötunnus

3.2. Kalastuslupa- ja kalastukseen liittyvä vuokrapaikkarekisteri

Käsittelemme rekisteröidystä seuraavia käyttötarkoituksen kannalta tarpeellisia henkilötietoja tai henkilötietojen ryhmiä:

 • yhteystiedot, kuten nimi, osoite, puhelinnumerot, sähköpostiosoitteet,
 • rekisteröitymistiedot, kuten käyttäjätunnus, nimimerkki, salasana ja muu mahdollinen yksilöivä tunnus,
 • asiakassuhdetta koskevat tiedot, kuten laskutus- ja maksutiedot, tuote- ja tilaustiedot.
 • kalastuspaikkatiedot, kuten numero ja sijaintitiedot

3.3. Maa- ja vesialueiden vuokrapaikkarekisteri

Käsittelemme rekisteröidystä seuraavia käyttötarkoituksen kannalta tarpeellisia henkilötietoja tai henkilötietojen ryhmiä:

 • yhteystiedot, kuten nimi, osoite, puhelinnumerot, sähköpostiosoite
 • rekisteröitymistiedot, kuten käyttäjätunnus, nimimerkki, salasana ja muu mahdollinen yksilöivä tunnus,
 • asiakassuhdetta koskevat tiedot, kuten laskutus- ja maksutiedot,

vuokrasopimuksiin liittyvät yksilöivät tiedot, kuten henkilötunnus

 

 

4. Säännönmukaiset tietolähteet

4.1. Osakasrekisteri

Tiedot saadaan

 • Osakkaalta itseltään suoraan järjestelmään, sähköpostitse, puhelimitse, lomakkeella, mobiilisovelluksen kautta, tai muulla vastaavalla tavalla,
 • rekisterinkäsittelijän tai toimihenkilön (esimerkiksi luvanmyyjän) syöttäminä
 • Kiinteistörekisteristä (MML)

4.2. Kalastuslupa- ja kalastukseen liittyvä vuokrapaikkarekisteri

Tiedot saadaan:

 • Rekisteröidyltä itseltään internetin kautta, sähköpostitse, puhelimitse, lomakkeella, tai muulla vastaavalla tavalla.
 • rekisterinkäsittelijän tai toimihenkilön, esimerkiksi luvanmyyjän syöttäminä

4.3. Maa- ja vesialueiden vuokrapaikkarekisteri

Tiedot saadaan:

 • Rekisteröidyltä itseltään internetin kautta, sähköpostitse, puhelimitse, lomakkeella, tai muulla vastaavalla tavalla.
 • rekisterinkäsittelijän tai toimihenkilön syöttäminä

 

5. Tietojen säilytysaika

Säilytämme tietoja vain niin kauan kuin on tarpeen yllä kohdassa 2 määriteltyjen tarkoitusten toteuttamiseksi kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti.

Ellei rekisteröity ole viimeisen kahdentoista (12) kuukauden aikana ostanut rekisteröidyltä tuotteita tai palveluja, ja rekisteröidyn asiakassuhde tai muu henkilötietojen käsittelyperuste on päättynyt, rekisteröidyn henkilötiedot poistetaan.

 

6. Henkilötietojen käsittelijät

Rekisterinpitäjän toimihenkilöt voivat käsitellä henkilötietoja voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti. Voimme myös ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään kulloinkin voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti tässä tietosuojakäytännössä esitetyllä tavalla.

 

7. Tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä säännönmukaisesti EU:n ja Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

 

8. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Emme myy tai vuokraa rekisteröidyn henkilötietoja kolmansille osapuolille. Luovutamme tietoja kolmansille osapuolille vain seuraavissa tapauksissa.

 • Voimme luovuttaa käyttäjän henkilötietoja toimivaltaisten viranomaisten tai muiden tahojen esittämien vaatimusten edellyttämällä, kulloinkin voimassaolevaan lainsäädäntöön perustuvalla, tavalla.
 • Voimme luovuttaa tietoja tilastollista, tieteellistä tai historiallista tutkimusta varten edellyttäen, että tiedot on muutettu sellaiseen muotoon, että tiedon kohde ei enää ole niistä tunnistettavissa.

 

9. Rekisteröidyn oikeudet

Tietosuoja-asetuksen määrittelemät rekisteröidyn oikeuden ovat:

 • Tietojen tarkastus- ja oikaisuoikeus (rekisterinpitäjän tulee toimittaa tiedot rekisteröidylle 30 päivän sisällä pyynnön vastaanottamisesta)
 • Kielto-oikeus
 • Oikeus poistaa tiedot
 • Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen
 • Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

 

Tietojen tarkastus- ja oikaisuoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti osoitteeseen: Haukiputaan jakokunta yhteinen c/o Kari Kaleva Ropposentie 2 90850 Martinniemi.

tai sähköpostitse osoitteeseen: karikaleva1@gmail.com

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisen tiedon korjaamista ilmoittamalla siitä kirjallisesti yllä olevaan posti- tai sähköpostiosoitteeseen

 

Kielto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaan, etämyyntiin tai muuhun suoramarkkinointiin sekä mielipide- ja markkinatutkimukseen ilmoittamalla siitä kirjallisesti yllä olevaan posti- tai sähköpostiosoitteeseen

 

Oikeus poistaa tiedot

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterinpitäjää poistamaan hänen tietonsa rekisterinpitäjän rekisteristä ilmoittamalla siitä kirjallisesti yllä olevaan posti- tai sähköpostiosoitteeseen.

 

Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterinpitäjää siirtämään hänen tietonsa yleisesti käytössä olevassa muodossa toiseen järjestelmään. Oikeus koskee vain tietoja, jotka rekisteröity on itse toimittanut. Tietojen siirtopyynnöstä tulee ilmoittaa kirjallisesti yllä olevaan posti- tai sähköpostiosoitteeseen.

 

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle tavasta, jolla käsittelemme rekisteröidyn henkilötietoja. Valitus tehdään toimivaltaisen viranomaisen ohjeistamalla tavalla suoraan toimivaltaiselle viranomaiselle, joka Suomessa on tietosuojavaltuutettu.

 

10. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteriä koskevat manuaaliset aineistot säilytetään suojatuissa tiloissa. Digitaalisesti tallennetut ja käsiteltävät tiedot ovat tietokannoissa, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muiden teknisten keinojen avulla suojattuja. Tietokannat sijaitsevat ympärivuorokautisesti valvotuissa tiloissa, joihin pääsy on rajoitettu vain sellaisiin henkilöihin, joilla on tehtäviensä perusteella tarve käyttää tietoja.

 

Hyväksytty hoitokunnan kokouksessa 29.3-19